Vedtægter

 

 

Vedtægter for

Høje Taastrup Seniorfotoklub

§ 1 Foreningens navn

        Høje Taastrup Seniorfotoklub

§ 2 Foreningens hjemsted

    Høje Taastrup Kommune

§ 3 Foreningens formål

 • Høje Taastrup Seniorfotoklub er en åben klub, som henvender sig til alle i denne aldersgruppe med interesse for foto og fotografering.

 

 • Vi holder fotomøder i dagtimerne, hvor vi afholder konkurrencer og diskuterer billeder. Vi kommenterer billederne på en konstruktiv måde. Vi deltager med forskellig baggrundsviden og deler den med hinanden – så alle får noget ud af det.

 

 • Vi ønsker at fremme og videreudvikle vores fælles interesser på fotoområdet – derfor er oplæring/undervisning og foredrag/indlæg en vigtig del af klubbens arbejde.

 

 • Seniorfotoklubben er en social og demokratisk fotoklub, hvor beslutninger træffes i fællesskab. Det gælder mødestruktur, indhold og planlægning af aktiviteter.

 

 • Fotoklubben er åben over for samarbejde med andre fotoklubber og deltager gerne som fotografer ved andre foreningers/klubbers arrangementer i Høje Taastrup Kommune.

§ 4 Medlemskab

 • Alle seniorer, der går ind for Fotoklubbens formål, kan blive medlem ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Kun aktive medlemmer bliver optaget i Fotoklubben. Man er aktivt medlem, når kontingentet er betalt.

 

 • Et medlem er udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter rykkerskrivelse. Udmeldelsen sker skriftligt.

 

 • Hvis et medlem ønsker at udtræde af Fotoklubben, skal det ske skriftligt til en fra bestyrelsen senest med udgangen af december måned.

 

§ 5 Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er Fotoklubbens øverste myndighed.

 

 • Bestyrelsen indkalder med minimum 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af februar måned.

 

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af Fotoklubbens regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastlæggelse af medlemskontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til Fotoklubbens bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

 • Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag bliver offentliggjort senest 8 dage før.

 

 • Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, hvis kontingentet er betalt.

 

 • Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

 

 • Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal fra de fremmødte – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 • Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25% af medlemmerne ønsker det.

 

 • Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.

   

      

§ 7 Bestyrelsen

 • Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Fotoklubben mellem de årlige generalforsamlinger.

 

 • Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Bestyrelsen vælges således:

 

 • Formand vælges i ulige år – kan genvælges
 • Kasserer og sekretær vælges i lige år – kan genvælges

 

 • Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen – kan genvælges. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet for.

 

 • Bestyrelsen udarbejder en fælles aftale for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

§ 8 Regnskab/økonomi

 • Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

 

 • Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

 

 • Regnskabet bliver forelagt på generalforsamlingen underskrevet af kassereren og den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 9 Fotoklubbens Drift

 • Klubbens drift finansieres ved et årligt medlemskontingent. Kontingentet betales senest ultimo februar måned.

 

§ 10 Aftaleret

 • Det er formanden og kassereren som i forening tegner Fotoklubben. Aftaler af økonomisk art, som ikke kan dækkes af medlemskontingentet, skal behandles på en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Kun når det gælder den daglige drift, kan kassereren disponere over Fotoklubbens midler alene.

       

§ 11 Vedtægtsændringer

 • Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

§ 12 Opløsning af fotoklubben

 • Beslutning om Fotoklubbens ophør skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

 

 • I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens midler.

 

 

 

 

Således vedtaget på Den Stiftende Generalforsamling torsdag, den 3. januar 2019.