Generalforsamling

Høje Taastrup Seniorfotoklub

Indkaldelse til generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub
torsdag, den 9. januar 2020 kl. 14.00
i
Taastrup Kulturcenter – Pejsestuen


Dagsorden:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Bestyrelsens beretning (bilag 1)
• Fremlæggelse af fotoklubbens reviderede regnskab til godkendelse (eftersendes)
• Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring af §5: Generalforsamlingen:

Fra ”Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling” Til ”Bestyrelsen indkalder med minimum 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling”
Fra ”Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af januar måned” Til ”Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af februar måned”

Vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsen

Fra ”Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en næstformand/sekretær og en kasserer Til Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv

Vedtægtsændring af § 9: Fotoklubbens Drift:

Fra ”Kontingentet betales senest ultimo januar måned” Til ”Kontingentet betales senest ultimo februar måned”

 Forslag fra medlemmerne:

Brug af medlemmer fra andre fotoklubber eller fotografer som supplement til fotoklubbens mødeindhold (bilag 2)

• Fastlæggelse af medlemskontingent

 Bestyrelsen foreslår en stigning på 50 kr. til i alt 250 kr./årligt

• Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse

 Næstformand/sekretær Birte Bøttger er på valg – modtager genvalg
 Kasserer Henning Rasmussen er på valg – modtager genvalg 
 Bestyrelsessuppleant Claus Dannevig er på valg – modtager genvalg
 Bestyrelsessuppleant Vagn Søgaard er på valg – modtager genvalg

• Valg af revisor

 Ole Sørensen er på valg – modtager genvalg

• Eventuelt