Indkaldelse

 

Indkaldelse til generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub

torsdag, den 9. januar 2020 kl. 14.00

i

Taastrup Kulturcenter – Pejsestuen

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning (bilag 1)
 • Fremlæggelse af fotoklubbens reviderede regnskab til godkendelse (eftersendes)
 • Indkomne forslag:
  • Forslag fra bestyrelsen:
   • Vedtægtsændring af §5: Generalforsamlingen:
    • Fra ”Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling” Til ”Bestyrelsen indkalder med minimum 3 ugers varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling”
    • Fra ”Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af januar måned” Til ”Generalforsamlingen afholdes i 1. halvdel af februar måned”
   • Vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsen
    • Fra ”Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en næstformand/sekretær og en kasserer Til Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv
   • Vedtægtsændring af § 9: Fotoklubbens Drift:
    • Fra ”Kontingentet betales senest ultimo januar måned” Til ”Kontingentet betales senest ultimo februar måned”
  • Forslag fra medlemmerne:
    • Brug af medlemmer fra andre fotoklubber eller fotografer som supplement til fotoklubbens mødeindhold (bilag 2)
  • Fastlæggelse af medlemskontingent
    • Bestyrelsen foreslår en stigning på 50 kr. til i alt 250 kr./årligt
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse
    • Næstformand/sekretær Birte Bøttger er på valg – modtager genvalg
    • Kasserer Henning Rasmussen er på valg – modtager genvalg
    • Bestyrelsessuppleant Claus Dannevig er på valg – modtager genvalg
    • Bestyrelsessuppleant Vagn Søgaard er på valg – modtager genvalg
  • Valg af revisor
    • Ole Sørensen er på valg – modtager genvalg
  • Eventuelt