Referat

 

Referat fra generalforsamlingen for 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Høje Taastrup Seniorfotoklub

                                    onsdag, den 9. februar 2022 kl. 12.00 i Taastrup Kulturcenter – Pejsestuen

Dagsorden:

 • Valg af dirigent:   Vagn
 • Valg af referent:   Berit
 • Bestyrelsens beretning for 2021 (bilag 1)
 • Fremlæggelse af fotoklubbens regnskab – alene revideret på bankbeholdningen (bilag 2) totalt revideret regnskab eftersendes
 • Indkomne forslag:
  • Forslag fra bestyrelsen:
   • Ingen aldersbegrænsning på billeder i 1. halvår af 2022
   • Drøftelse om et logo til fotoklubben – hvor/hvornår har vi brug for det – i givet fald, hvem ønsker at medvirke/deltage i processen
  • Forslag fra medlemmerne:
   • Kommentering af vinderbilledet/vinderbillederne i begge kategorier (bilag 3a)
   • Kombinering af teori og praktik på temaemnerne (bilag 3b)
   • Gennemgang af teknikken på kameraet (bilag 3c)
  • Fastlæggelse af medlemskontingent:
   • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2022 bibeholdes på 250 kr./år/medlem
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse:
   • Kasserer: Henning er på valg – modtager genvalg
   • Sekretær: Birte er på valg – modtager genvalg            
   • Suppleant: Susanne er på valg – modtager genvalg
   • Suppleant:          Vagn er på valg – modtager genvalg 
  • Valg af revisor
   • Ole Sørensen er på valg – modtager genvalg

 

Modkandidater til de ledige poster bedes melde sig senest 1. februar 2022

 

 • Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til generalforsamling for 2021. Der var et flot fremmøde – 15 medlemmer deltog. Klubben har fortsat 19 medlemmer.

Vagn meddelte som dirigent, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Herefter sørgede han for, at vi kom igennem dagens punkter.

 

Bestyrelsens beretning

Claus D gennemgik årets aktiviteter, som var udsendt på forhånd til medlemmerne.  Året 2021 var præget af Coronasituationen, men vi kom fornuftigt igennem perioden. De fysiske fotomøder begyndte igen i maj/juni 2021. Virtuelle fotomøder blev afholdt i nedlukningsperioden.

Claus D fremhævede sommerudflugten den 5. august til ZOO Have, og fototuren til Kallerupbanen som nogle gode og vellykkede ture.

Foredraget af Steen Tørner om ”Kunsten at fotografere natur” blev afholdt i oktober. Det var nogle fantastiske billeder. Mere information om Steen Tørners foredrag kan ses på klubbens hjemmeside under Aktiviteter/foredrag.  Billederne, der blev vist på foredraget, er blevet udsendt som en pdf-fil til alle medlemmerne i starten af januar 2022.   

Årets aktiviteter

Gennemførte aktiviteter:

 • Generalforsamlingen fra februar blev gennemført torsdag, den 17. juni 2021 i Store Sal i Medborgerhuset med efterfølgende spisning med drikkevarer samt kaffe og kage.    Referat er udsendt til alle medlemmer
 • Fotobogen for 2020 blev færdig i juli måned og udleveret til de medlemmer, som havde bestilt og betalt for den
 • Sommerudflugt den 5. august 2021 til Zoo Have i et herligt august-solskinsvejr med fællesspisning i Spisehuset Folk – læs mere på hjemmesiden under menuen ”aktiviteter” – fototure. Til denne fototur var knyttet en konkurrence mellem de indsendte billeder, hvor medlemmerne kunne stemme på deres 2 favoritbilleder. Som præmier havde vi modtaget 2 fotobøger til udlodning mellem vinderne
 • Sidst i august holdt vi workshop om billeder med temaet ”tæt på”. Medlemmerne havde medbragt deres kameraer, og vi tog nærbilleder af ting, som Susanne havde taget med til formålet samtidigt med at kameraindstillinger og brug af linser blev debatteret
 • Fototur til Hundevæddeløb på Kallerupbanen i Hedehusene lørdag, den 4. september 2021 – læs mere på hjemmesiden under ”aktiviteter” – fototure. Et forslag fra Frank, som matcher et senere temaemne om ”I fart/fang farten. Frank sendte link til klubbens hjemmeside samt dagens program for hundevæddeløbet
 • Fotoudstilling på Taastrup Bibliotek i uge 38 og 39, hvor vi udloddede et af de udstillede billeder som præmie i en konkurrence blandt besøgende på biblioteket. Konkurrencen var ikke det store tilløbsstykke, men vi fandt en glad vinder, som fik sit favoritbillede udleveret og blev fotograferet til vores arkiv. Vi fik omtale i lokalavisen og på bibliotekets hjemmeside + plakater til udstillingen samt uddelt foldere og flyers til Taastrup Kommunes Kulturhuse og biblioteker. Vi udleverede også materialet til de nærliggende kommuners biblioteker som optakt til udstillingen
 • I september måned holdt Claus L et indlæg om billedstørrelser og fortalte om sin kontakt med/til Taastrup Lokalarkiv om en udstilling af ”før- og nu-billeder” i Høje Taastrup Kommune. Det blev han opfordret til på generalforsamlingen i juni måned
 • I oktober måned lykkedes det endelig at få gennemført foto-foredraget af Steen Tørner om ”Kunsten at fotografere natur” ledsaget af fantastiske billeder. Vi måtte lige skifte lokale til Koncertsalen, da lamelgardinerne var nedtaget, og vi derfor ikke kunne lukke lyset ude i Pejsestuen. Teknikken skulle også lige på plads, men herefter foregik alt efter planen Forklaringer og billeder kommer på hjemmesiden senere. Fotoklubben bød herefter på kaffe og kage
 • November måned bød på billeder og video om Coronatiden af hhv. Frank, Poul og Susanne
 • Som afslutning på året afholdt vi – traditionen tro – julehyggeeftermiddag i starten af december måned med gløgg og æbleskiver til billeder af vinter- og julestemning i baggrunden som diasshow

 

Sammen med årsberetningen blev følgende også medsendt:

FORVENTNINGER/INITIATIVER til 2022

Forslag/ideer/interesser/initiativer til aktivitetsniveauet

 • Generalforsamlingen i februar 2022
 • Fotobogen 2021
 • Udstilling af billeder med temaet ”Før- og nu-billeder” i Høje Taastrup Kommune
 • Workshops om temaerne ”I fart” og ”Nattebilleder”
 • Fotoudflugter i 2022
 • Juleafslutning
 • Andet

 

Fremlæggelse af fotoklubbens regnskab

Henning fremlagde regnskabet – ingen bemærkninger hertil.

Bankbeholdningen ultimo 2021 var 2.424,99 kr. På grund af Corona er det kun bankbeholdningen, der er revideret. Det samlede regnskab revideres og udsendes til medlemmerne senere.

Indkomne forslag fra Bestyrelsen

 • Ingen aldersbegrænsning på brug af billeder i 1. halvår af 2022 – det blev godkendt ved afstemning. For 2. halvår og fremover gælder de tidligere regler, at månedens emne er der ingen aldersbegrænsning på, men billederne til det det Frie emne ikke må være mere end 1 år gamle.
 • Drøftelse om et logo til fotoklubben. Det blev vedtaget ved afstemning, at klubben gerne vil have et logo. Tak til Susanne og Poul, som er tovholdere på projektet. Alle medlemmer er velkomne til at sende deres forslag til Susanne og Poul. Forslagene vil blive behandlet på et af de kommende fotomøder. Logoet skal laves, så det er nemt for bestyrelsen at indsætte det på dokumenter/mails, foldere og hjemmesiden.

 

Indkomne forslag fra medlemmerne

 • Kommentering af vinderbilledet/vinderbillederne i begge kategorier (bilag 3a). Det blev vedtaget, at vi fremover vil vi bruge tid på at kikke på disse billeder, som af medlemmerne fik flest stemmer i begge kategorier. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at der bliver snakket om billederne i en god tone, og formålet med øvelsen er at lære at blive en bedre fotograf. Vi talte om at lave en liste med punkter som lys, vinkler og evt. efterbehandling og lighed til/med emnet, som vi så kommenterer på hver gang. Poul vil undersøge, hvad fotodommere normalt kikker efter, når de bedømmer billeder, og sender 5 forslag/emner til bestyrelsen.
 • Kombinering af teori og praktik på temaemnerne (bilag 3b). Flere ting blev nævnt, blandt andet, at vi på fototure deler os op i grupper på 3-4 personer, der ikke normalt følges ad, så vi på den måde får mulighed for at udveksle erfaringer undervejs. En anden mulighed er, at alle medlemmer medbringer deres kamera og et tomt SD kort til et månedsmøde, og så fotograferer den/de samme motiver – det kan være i Pejsestuen, eller udenfor ved Kulturcenteret. Når billederne er taget, vises de uredigerede billeder på skærmen. På det efterfølgende månedsmøde kan medlemmerne så vise det samme billede i en redigeret udgave, hvis det ønskes. Det kunne også være en fordel for Susanne, hvis hun indimellem kørte parløb med en eller flere af klubbens medlemmer for at skabe afveksling og opnå en ping-pong effekt.
 • Gennemgang af teknikken på kameraet (bilag 3c). Vi talte om at der findes en del udmærket litteratur om indstillinger af kameraet, og der findes også mange videoer på YouTube. Der var interesse for at se et par videoer på et månedsmøde, og få en snak om indholdet bagefter. Desværre er de fleste videoer på engelsk.

 

Fastlæggelse af medlemskontingent

 • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2022 bibeholdes på 250 kr./år/medlem – og det blev vedtaget ved afstemning. Kassereren bad om, at medlemmerne husker at skrive navn og medlemsnummeret ved indbetaling.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til fotoklubbens bestyrelse

Kasserer:                           Henning blev genvalgt med applaus

Sekretær:                           Birte blev genvalgt med applaus

Suppleant:                          Susanne blev genvalgt med applaus      

Suppleant:                          Vagn blev genvalgt med applaus

Valg af revisor:                  Ole blev genvalgt med applaus

 

Eventuelt:

Birte oplyste, at der også i år vil blive fremstillet en fotobog, og hun næsten er færdig med bogen, der denne gang er på 34 sider på grund af meget aktivitet i sidste halvår af 2021. Fotobøgerne har tidligere været på 26 sider. Som fotobogen står nu, er prisen 337 kr. – det er uden rabatter. Prisen bliver ca. 260-275 kr./stk. – det afhænger selvfølgelig af antallet af bestillinger fra jeres side.

Projektet med før og nu billeder har ligget lidt stille på grund af Corona og vinter, men genoptages måske i nær fremtid – hvis nogen af jer melder sig som deltager og medvirker i projektet.

Vi udstiller ikke på Taastrup bibliotek i år. Det er et stort arbejde, som kræver flere deltagere, og fotoklubben fik ikke fået så meget respons efterfølgende – for meget arbejde i forhold til resultatet/udbyttet.

Der var et ønske om hjælp/tips og tricks til fotografering af aftenbelysning – for eksempel af julebelysningen på Tåstrup Hovedgade.

Birte oplyste, at der på det seneste er lagt en del læsestof ind på hjemmesiden. Kik under Aktiviteter.

Høje Taastrup Bibliotek har planer om at etablere et ”arbejdsrum” med større maskiner i Medborgerhuset, hvor foreninger kan komme og printe plakater, billeder og – også storprint til fordelagtige priser. Hvilke betingelser vides endnu ikke, og om det også bliver muligt for privatpersoner at bruge printerne, vides heller ikke.

Kulturcenteret er lukket i uge 8 på grund af vinterferie, derfor er næste månedsmøde allerede den 17. februar 2022.

 

Det var så afslutningen på den officielle del af generalforsamlingen, og Vagn takkede for god ro og orden.

Derefter gik vi over til den mere sociale og uformelle del af generalforsamlingen, og nød det lækre smørrebrød med øl og vand samt kaffe og kage, som Kulturcenteret havde tryllet frem til os.

Billeder fra generalforsamlingen: